زود وب
ارسال تیکت

هاست ویندوز

WH1

SSL رایگان

 • 100MB فضای میزبانی
 • 1GB پهنای باند
WH2

SSL رایگان

 • 200MB فضای میزبانی
 • 2GB پهنای باند
 • SQL 2019 بانک اطلاعاتی
WH3

SSL رایگان

 • 500MB فضای میزبانی
 • 5GB پهنای باند
 • SQL 2019 بانک اطلاعاتی
WH4

SSL رایگان

 • 1GB فضای میزبانی
 • 10GB پهنای باند
 • SQL 2019 بانک اطلاعاتی
WH5

SSL رایگان

 • 5GB فضای میزبانی
 • 50GB پهنای باند
 • SQL 2019 بانک اطلاعاتی
WH6

SSL رایگان

 • 10GB فضای میزبانی
 • 100GB پهنای باند
 • SQL 2019 بانک اطلاعاتی