زود وب
ارسال تیکت

نمایندگی حجمی ویندوز

RWH1
 • 2GB فضای میزبانی
 • 20GB پهنای باند
 • 100 عدد تعداد دامنه
 • SQL2019 بانک اطلاعاتی
RWH2
 • 5GB فضای میزبانی
 • 50GB پهنای باند
 • 200 عدد تعداد دامنه
 • SQL2019 بانک اطلاعاتی
RWH3
 • 10GB فضای میزبانی
 • 100GB پهنای باند
 • 400 عدد تعداد دامنه
 • SQL2019 بانک اطلاعاتی
RWH4
 • 15GB فضای میزبانی
 • 150GB پهنای باند
 • 600 عدد تعداد دامنه
 • SQL2019 بانک اطلاعاتی
RWH5
 • 20GB فضای میزبانی
 • 200GB پهنای باند
 • 800 عدد تعداد دامنه
 • SQL2019 بانک اطلاعاتی
RWH6
 • 30GB فضای میزبانی
 • 300GB پهنای باند
 • 1000 عدد تعداد دامنه
 • SQL2019 بانک اطلاعاتی